تکالیف هفتگی ششم دبستان 20 اپریل

فارسی = درس 16 وشعر "به گیتی به از راستی پیشه نیست " در کلاس با همکاری عزیزان روانخوانی شده ومعنی لغات بیان شد وکتاب نگارش درس 15 در کلاس پاسخ داده شد ودرس 16 به صورت گروهی در کلاس پاسخ داده شد. *تکلیف = باقیمانده ی سوالات کتاب نگارش درس…

تکالیف هفتگی ششم دبستان 13 اپریل

فارسی = کتاب نگارش تمرینات درس 14 درکلاس توسط عزیزان پاسخ داده شد ودرس میوه ی هنر وحکایت مجددا روانخوانی ومعنی لغات درس وشعر تمرین شد . *تکلیف = تمرینات نگارش درس 15 درکتاب کامل شده وروانخوانی درس 16 "آداب مطالعه " طبق تمامی هفته ها ازروز…

تکالیف هفتگی ششم دبستان 6 اپریل

فارسی = درس چهاردهم "راز زندگی "تدریس شد ومعنی لغات ودرک مطلب و نکات دستوری بیان شده و برای تثبیت مطالب پلی کپی پاسخ داده شد وشعر میوه ی هنر روانخوانی شده وداستان کلی شعر بیان شد. *تکالیف = تمرینات کتاب نگارش درس چهاردهم درکتاب بامدادپاسخ…

تکالیف هفتگی ششم دبستان 30مارچ

فارسی = درس حکایت و بخوان وبیندیش درکلاس توسط تک تک عزیزان روانخوانی شده و معنی لغات درمتن باکمک عزیزان بیان شده ودیکته ی پای تخته ای ازدرس دوستی ومشاورت گفته شد . *لطفا اولیای گرامی دفاتر دیکته ی عزیزان را امضا بفرمایند * *تکلیف =…

تکالیف هفتگی ششم دبستان 23 مارچ

فارسی = شعر شیر خدا روخوانی شده ومعنی کامل آن باکمک وهمکاری عزیزانم بیان شد وکتاب نگارش وهمچنین پلی کپی فارسی نیز باهمکاری تک تک عزیزانم در کلاس بررسی وپاسخ داده شد . *تکلیف = هشت خط املا ازدرس دوستی ومشاورت در دفتر دیکته نوشته شده…

تکالیف هفتگی ششم دبستان 9 مارچ

فارسی = درس دوازدهم "دوستی ومشاورت "درکلاس وبا همکاری تک تک عزیزان روانخوانی شده ومعنی لغات ومعنی درس ودرک مطلب توضیح داده شد . *تکلیف = پاسخ دادن به کلیه ی سوالات کتاب نگارش درس 12 وهمچنین پاسخ دادن به پلی کپی های داده شده ونوشتن هشت خط…

تکالیف هفتگی ششم دبستان 2مارچ

فارسی = درس 11 "شهداخورشیدند"باکمک عزیزان روانخوانی شده ومعنی لغات ودرک مطلب ودانش ادبی کامل توضیح داده شده واز تک تک عزیزان سوال پرسیده شده وتمرین شد و کتاب نگارش عزیزان پس ازجمع آوری بررسی شدونکات لازم به تک تک عزیزان توضیح داده شد.…

تکالیف هفتگی ششم دبستان 24فوریه

فارسی= روانخوانی درس بوعلی وبهمنیار توسط تک تک عزیزان کارشد ومعنی لغات درس بیان شد ودیکته ی پای تخته ای ازدرس دهم گفته شد ودفاتر املا پس از تصحیح به عزیزانم داده شد اولیا ی گرامی لطفا امضا بفرمایید. *تکلیف= کتاب نگارش تا پایان درس دهم…

تکالیف هفتگی ششم دبستان 17 فوریه

بادرود وسلام خدمت تک تک عزیزان برگه های امتحانی نوبت اول تقدیم عزیزان شد لطفا پس ازبررسی وامضا برگه ها توسط دانش اموزان درروز 24 فوریه به من تحویل داده شود . برای درس کاروفن اوری باتوجه به تسلط عزیزانم به کامپیوتر وصحبت های گفته شده در…

تکالیف هفتگی ششم دبستان 10 فوریه

فارسی = روانخوانی درس 10 وحکایت توسط تک تک عزیزان انجام شد ومعنی کلمات درس ودرک مطلب ونکات دستوری درس کامل بیان شده وپلی کپی فارسی درس 6 نیز درکلاس پاسخ داده شد . * تکلیف = پاسخ به سوالات کتاب نگارش درس 10 وپاسخ به پلی کپی های داده شده و…