معنی درس اول فارسی دهم

درس اول فارسی دهم *چشمه و سنگ* از سه دیدگاه زبانی و ادبی و فکری سروده:نیما یوشیج درمورد چشمه ای است که بسیار مغرور و خودبین است.خود را برتر از همه پدیده های هستی میداند اما وقتی به دریا می رسد و بزرگی دریا را میبیند…