تکا لیف 21 می

فارسی رو خوانی دروس کتاب  بخوانیم تمرین شود. ریاضی هفته آینده امتحان  ریاضی برگزار خواهد شد  کتاب ریاضی و  کاربرگ  های سوالات ریاضی    در گروه  مطالعه  شود . هنر   هفته آینده امتحان هنر برگزار خواهد   شد .  دانش آموزان جعبه …

تکالیف 14 می

فارسی روخوانی دورس تمرین شود .  ریاضی کار برگ نمونه سوالات دوره ای در پوشه زرد حل  شود .  اجتماعی هفته آینده امتحان   اجتماعی  نوبت دوم بر گزار  خواهد شد. لطفا  فایل ها   در گروه پرینت شود .  موفق باشید

تکالیف 7 می

هدیه های آسمانی هفته آینده امتحان  نوبت دوم  هدیه های آسمانی و قرآن بر گزارخواهد شد .  نحوه وضو گرفتن    و خواندن نماز  پرسش می شود .کتاب هدیه  آسمانی و قرآن مطالعه  شود . فایل  هدیه آسمانی در گروه تلگرام  پرینت شود .  ریاضی  کار…

فارسی املا از درس 1 تا 9 در منزل تمرین شود . هفته آینده امتحان املا  از درس 1 تا 9  برگزار خواهد شد. کار برگ  نمونه سوالات  نگارش که در پوشه زرد قرار داده شده  حل شود .  نمره امتحان املا و نگارش امضا  شود . معانی واژه صفحات 130و 131 و…

تکالیف 23آپریل

فارسی جلسه آینده از درس 10 تا 17  کتاب فارسی امتحان املا برگزار می شود . یک  انشا با موضوع  "شما چگونه به قوانین احترام می گذارید ؟ ". برگه امتحان املا تصحیح دانش آموز امضاشود . ریا ضی کار برگ  ریاضی در پوشه زرد قرار داده شد .حل…

تکالیف 16 آپریل

فارسی امتحان  رو خوانی و املا و معانی لغات  درسهای 14 تا 17   کتاب فارسی برگزار می شود .  فایل های رو خوانی درس ها فرستاده شود .  برگه  امتحان املا امضا شود.  انشا با موضوع "  جنگل برای کیست؟ "  حداقل یک صفحه نوشته شود .  ریاضی  از…

تکالیف 9 آپریل

فارسی املا  ومعنای لغات و رو خوانی درس های 11 و 12 و 13و 14 کتاب فارسی پرسیده خواهدشد . لطفا فایل صوتی رو خوانی  فرستاده شود .  برگه امتحان  املا  امضا شود . در پشت همان برگه انشا با موضوع ورزش مورد علاقه خود را توصیف کنید  نوشته شود .…

3 آوریل

فارسی جلسه آینده امتحان املا از درس ششم تا درس دهم برگزار می شود .  یک انشا با موضوع  "قهرمان زندگی خود را توصیف کنید ." نوشته شود . نمونه سوالات نگارش  دوره ای (اختیاری ) در کانال قرار داده شده است. ریاضی تا صفحه 142  تکمیل شود…

26 مارچ

فارسی از درس 1 تا پنجم کتاب فارسی املا در منزل نوشته شود .  یک انشا با موضوع    فصل بهار بنویسید .    ریاضی   تا صفحه 137 کتاب ریاضی  کامل شود . اجتماعی پرو ژه : یک نمونه آدرس نویسی بر روی  پاکت نامه (  فرستنده و گیرنده )…