فارسی12

Due Oct 17
یکی از موضوعاتی که  انتخاب شد را بصورت یک انشا نوشته شود

 

Due Oct 9
روان خوانی صفحه 22 و 23+ فراگیری درس 1و 2