تکلیف هفتگی ششم دبستان 25 نوامبر

فارسی=درس 5 تدریس شد ونکات دستوری ولغات مهم بیان شد.
*تکلیف:کتاب نگارش درس 5 کامل شده وبه پلی کپی های داده شده پاسخ دهید .
*املا:یک املا ازدرس 5 دردفتر مشق نوشته شود وروز شنبه 2دسامبردفاتر املای خودراامضا شده به همراه داشته باشید.
ریاضی=فصل 2 کامل تدریس وسوالات پاسخ داده شد.
*تکلیف:پلی کپی های داده شده حل شود وروز2دسامبر امتحان ریاضی گرفته میشود.
علوم=امتحان درس4 برگزارشده وبرگه ها صحیح شدوتحویل عزیزانم شد لطفا والدین گرامی امضا بفرمایید.
*تکلیف:یکباربادقت درس 5 را روانخوانی کنید.
مطالعات=سوالات درس 5و6داده شد مطالعه کرده وبرای پرسش وپاسخ روز شنبه 2 دسامبر آماده باشید.
هدیه =سوالات درس 1تا 4تقدیم عزیزان شد باتوجه به کتاب به سوالات پاسخ داده شود.
روز شنبه 2 دسامبر عزیزانم این موارد را به همراه داشته باشند:دفتراملا-کتاب بخوانیم وبنویسیم به همراه پلی کپی ها-کتاب ریاضی وپلی کپی ریاضی-کتاب علوم-پلی کپی مطالعات وپلی کپی هدیه
پیروز وشادوسلامت باشید
باسپاس فراوان “لیدا محمدزاده”