تکا لیف 21 می

فارسی

رو خوانی دروس کتاب  بخوانیم تمرین شود.

ریاضی

هفته آینده امتحان  ریاضی برگزار خواهد شد  کتاب ریاضی و  کاربرگ  های سوالات ریاضی    در گروه  مطالعه  شود .

هنر  

هفته آینده امتحان هنر برگزار خواهد   شد .  دانش آموزان جعبه  مداد رنگی  همراه داشته باشند  .

موفق باشید .