تکالیف 14 می

فارسی

روخوانی دورس تمرین شود .

 

 ریاضی

کار برگ نمونه سوالات دوره ای در پوشه زرد حل  شود .

 اجتماعی

هفته آینده امتحان   اجتماعی  نوبت دوم بر گزار  خواهد شد. لطفا  فایل ها   در گروه پرینت شود .

 موفق باشید