تکالیف 7 می

هدیه های آسمانی

هفته آینده امتحان  نوبت دوم  هدیه های آسمانی و قرآن بر گزارخواهد شد .  نحوه وضو گرفتن    و خواندن نماز  پرسش می شود .کتاب هدیه  آسمانی و قرآن مطالعه  شود . فایل  هدیه آسمانی در گروه تلگرام  پرینت شود .

 ریاضی

 کار برگ  نمونه سوالات دوره ای در پوشه زرد   حل شود .

  فارسی

 برگه امتحان املا دوره ای امضا شود . معانی لغات فارسی از صفحه 132 و 133.   مطالعه شود . 

هفته خوبی در پیش داشته باشید