فارسی

املا از درس 1 تا 9 در منزل تمرین شود . هفته آینده امتحان املا  از درس 1 تا 9  برگزار خواهد شد. کار برگ  نمونه سوالات  نگارش که در پوشه زرد قرار داده شده  حل شود .  نمره امتحان املا و نگارش امضا  شود .

معانی واژه صفحات 130و 131 و 132پرسیده  خواهد شد .

ریاضی

برگه امتحان ریاضی  امضا شود .  نمونه سوالات  ریاضی در کانال قرار خواهد گرفت.

 اجتماعی

از درس 15 تا 20  مطالعه شود .