تکالیف 23آپریل

فارسی

جلسه آینده از درس 10 تا 17  کتاب فارسی امتحان املا برگزار می شود . یک  انشا با موضوع  “شما چگونه به قوانین احترام می گذارید ؟ “. برگه امتحان املا تصحیح دانش آموز امضاشود .

ریا ضی

کار برگ  ریاضی در پوشه زرد قرار داده شد .حل شود . برگه  امتحان جدول ضرب  امضا شود .  جلسه آینده جدول ضرب پرسیده می شود .

علوم

در سهای 11و 12 مطالعه  شود.

موفق ومویدباشید