تکالیف 16 آپریل

فارسی

امتحان  رو خوانی و املا و معانی لغات  درسهای 14 تا 17   کتاب فارسی برگزار می شود .  فایل های رو خوانی درس ها فرستاده شود .  برگه  امتحان املا امضا شود.  انشا با موضوع ”  جنگل برای کیست؟ ”  حداقل یک صفحه نوشته شود .

 ریاضی 

از صفحه146 تا149    کامل شود . جدول ضرب پرسیده می شود.

علوم 

از کار برگهای داده شد از درس  8  تا درس 10  امتحا ن شفاهی  بر گزار می شود .

موفق  باشید