تکالیف 9 آپریل

فارسی

املا  ومعنای لغات و رو خوانی درس های 11 و 12 و 13و 14 کتاب فارسی پرسیده خواهدشد . لطفا فایل صوتی رو خوانی  فرستاده شود .  برگه امتحان  املا  امضا شود . در پشت همان برگه انشا با موضوع ورزش مورد علاقه خود را توصیف کنید  نوشته شود .

ریاضی 

کتاب ریاضی تا صفحه 144 کامل شود . کار برگ  سوالات اضافی در کانال  حل شود .  جدول ضرب پرسیده خواهد شد .

 علوم 

نمونه سوالات درس  1 تا 6 مطالعه شود .

سر فراز باشید