26 مارچ

فارسی

از درس 1 تا پنجم کتاب فارسی املا در منزل نوشته شود .  یک انشا با موضوع    فصل بهار بنویسید .  

 ریاضی 

 تا صفحه 137 کتاب ریاضی  کامل شود .

اجتماعی

پرو ژه : یک نمونه آدرس نویسی بر روی  پاکت نامه (  فرستنده و گیرنده ) انجام شود .