تکالیف 12 مارچ

فارسی

رو خوانی و املا  درس های 1ول تا پنجم  جلسه آینده پرسیده می شود .  کار برگ های پیک نوروزی  که  پوشه زرد قرار داده شده  حل شود .

ریاضی

کار برگ های ریاضی در پوشه زرد قرار داد ه شده حل شود .  صفحات 130و 131 کتاب ریاضی کامل شود.

 سال نو  مبارک