تکالیف 5 مارچ

فارسی

  رو خوانی شعر وطن تمرین شود .  یک انشا با موضوع  بهترین خاطره شما از جشن سال نو  نوشته شود . نمونه سوالات فارسی و نگارش در پوشه زرد قرار داده شده حل شود . جلسه آینده  پروژه ایران اجرا می شود .  لطفا  املا تصحیح شده دانش آموزان امضا شود .

 ریاضی 

  تا صفحه127کتاب ریاضی کامل شود . 

موفق و موید باشید .