تکالیف 26 فوریه

 فارسی

درس هفدهم  تدریس شد از لغات دو مرتبه نوشته شود . رو خوانی تمرین شود .   املا در منزل از این درس گفته شود . نگارش  درس هفدهم  تدریس شد نگارش کامل شود .  یک انشا  با موضوع    به دلخواه یک شاعر یا دانشمند ایرانی را معرفی کنید . املا درس شانزدهم  تصحیح شده  لطفا امضا شود . دانش آموزان  وسایل تکمیلی  پروژه ایران را هفته آینده به همرا داشته باشند .

ریاضی

کار عملی : درست کردن  استوانه. مخروط و مکعب در کلاس  انجام شد .  برگه نمونه سوالات  اضافی ریاضی  در پوشه زرد  قرار داده شد ه است .

موفق و موید باشید