تکالیف 19 فوریه 120

فارسی

درس شانزدهم تدریس شد  از لغات  هایلایت شده دو مرتبه نوشته شود .  رو خوانی درس تمرین شود .  نگارش درس شانزدهم تدریس شد  تکمیل شود .  یک املا از درس جدید در منزل گفته شود .   انشا با موضوع خاطر ه یک روز برفی در مدرسه  نوشته شود .

 ریاضی

مبحث آمار تدریس شد . تا صفحه 120 تکمیل شود .  نمونه سوالات اضافی در کانال قرار داده خواهد شد .

برای کار پروژه اشکال هندسی جلسه آینده قیچی و چسب و مداد رنگی به همراه داشته باشند.

هفته خوبی در پیش داشته باشید .