تکالیف 12 فوریه

فارسی

درس پانزدهم تدریس شد  رو خوانی تمرین شود .  از لغات مهم دو مر تبه نوشته شود . یک املا از درس گفته شود .   نگارش درس پانزدهم کامل شود .   لطفا نمره املا درس چهاردهم  امضا شود .  پروزه ایران  تکمیل شود و جلسه بعدآورده شود.

ریاضی 

تدریس تفریق اعداد چهار رقمی. انجام شد تا صفحه 113 کامل شود . 2 برگه کاربرگ  که در پوشه زرد قرار داده شده حل شود .

هفته خوبی در پیش رو داشته باشید