تکالیف 5 فوریه

فارسی

درس چهاردهم کتاب نگارش تکمیل شود . جلسه آینده املا از درس دواذهم و چهاردهم گفته خواهد شد .دانش آموزان  پروژه سالاد  را همراه داشته باشند توضیحات  لازم سر کلاس داده شده است . یک انشا با موضوع : بهترین روزی در مدرسه داشته اید را توصیف کنید . یک صفحه کامل نوشته شود .

  ریاضی 

مبحث جمع و تفریق آعداد چهار رقمی  تدریس شد . تا صفحه 108   کتاب ریاضی تکمیل شود .