تکالیف 29 ژانویه

فارسی

درس چهاردهم تدریس شد . از لغات هایلایت  شده دو مرتبه نوشته شود .یک املا از این درس در منزل نوشته شود .  جلسه آینده گزارش از روند پروزه ایران  هر دانش آموز آماده باشد .

  علوم

امتحان نوبت اول  بر گزار خواهد شد .

هفته خوبی در پیش داشته باشید .