اهداف آموزشی





اهداف آموزشی مدرسه سینا

آموزش زبان و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در مقاطع مختلف

ارتقاء سطح دانش علوم تجربی و علوم انسانی دانش آموزان

آموزش اخلاق و رفتار مناسب اجتماعی

کمک به رشد و نمو شخصیت فردی دانش آموزان

ایجاد و پرورش روحیه ورزشکاری و ارزش آن در سلامت جسمی و روحی

آشنایی به حقوق شخصی و اجتماعی خود و دیگران در جامعه

آموزش شناخت اهداف زندگی شخصی و اجتماعی و برنامه صحیح برای آینده

شناخت استعداد های درخشان و شکوفا کردن مهارت های فردی

کمک به رشد و نمو شخصیت فردی و ایجاد اعتماد به نفس دانش آموزان

توّجه و تمرکز به اهمّیّت کار گروهی و شرکت در امور اجتماعی




© 2021 Avicenna Learning Group - All Rights Reserved
Designed and Developed by Nama Computer